3DES

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ 3-DES)


3DES (Triple DES), là thuật toán mã hóa khối trong đó thông khối thông tin 64 bit sẽ được lần lượt mã hóa 3 lần bằng thuật toán mã hóa DES với 3 chìa khóa khác nhau. Thuật toán 3DES có thể minh họa như sau:

<math>C = E_{DES}^{k3}\Bigg(D_{DES}^{k2}\bigg(E_{DES}^{k1}(M)\bigg)\Bigg)</math> trong đó M là thông điệp cần mã hóa, k1, k2 và k3 là 3 chìa khóa.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài