IEEE 802.3

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ 802.3)

IEEE 802.3 là tập hợp các chuẩn IEEE định nghĩa lớp vật lý và lớp con MAC của lớp kết nối dữ liệu (data link) dùng trong mạng Ethernet có dây. Nhóm làm việc IEEE 802.3 chính là nhóm đã chuẩn hóa giao thức CSMA/CD (Ethernet), nên IEEE 802.3 còn được dùng để chỉ chuẩn Ethernet.

Tham khảo thêm

Trang web chính thức của IEEE 802.3