ACF

Từ Từ điển công nghệ


ACF (AutoCorrelation Function), tiếng Việt gọi là hàm tự tương quan, chính là hàm tương quan của tín hiệu với chính nó. ACF thường dùng để tìm các mẫu được lặp trong tín hiệu.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài