APD

Từ Từ điển công nghệ

Chữ APD có thể mang nhiều nghĩa: