APN

Từ Từ điển công nghệ


APN (Access Point Name), tiếng Việt gọi là Tên điểm truy nhập, là tên của máy chủ dịch vụ trong mạng GPRS. APN chứa đựng 2 thành phần: Network ID nhằm chỉ dịch vụ bên ngoài yêu cầu bởi người dụng dịch vụ GPRS (ví dụ Internet, MMS) và Operator ID chứa thông tin định tuyến (routing). Ví dụ APN cho dịch vụ MMS của vinaphone là m3-world.mnc02.mcc452.gprs. APN cũng được dùng để truy vấn địa chỉ của GGSN kết nối trực tiếp với APN trong quá trình định tuyến hay thiết lập PDP context.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài