ARM

Từ Từ điển công nghệ


ARM (Advanced RISC Machine), tiếng Việt gọi là Kiến trúc ARM, là kiến trúc vi xử lý 32 bit có nhiều ưu điểm, được sử dụng phổ biến trong nhiều sản phẩm tự động cần khả năng tính toán mạnh và tiêu thụ ít năng lượng. Công ty ARM không sản xuất chip mà chỉ cấp phép cho các nhà sản xuất sử dụng thiết kế của mình, do vậy có nhiều loại chip ARM do các công ty khác nhau sản xuất.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài