ASCII

Từ Từ điển công nghệ


ASCII (American Standard Code for Information Interchange) là hệ thống mã hóa các kí tự bao gồm 94 kí tự chữ số, một khoảng trắng và 33 kí tự điều khiển do Mĩ ban hành dùng trong máy tính. Ngày nay người ta sử dụng hệ thống mã hóa Unicode thay thế cho ASCII để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính ở nhiều quốc gia, nhiều lĩnh vực khác nhau.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài