Auditory Masking

Từ Từ điển công nghệ

Nếu 2 tín hiệu có tần số gần như nhau nhưng có SNR khác nhau thì chúng ta thường chỉ nghe được âm thanh có SNR cao hơn. Vì vậy để con người phân biệt được 2 âm thanh này thì chúng ta thường tiến hành Masking tín hiệu có SNR thấp hơn...Giữ nguyên thông số SNR và tăng tần số ...

Xem thêm

  • SMR - Signal to Mask Ratio