BG

Từ Từ điển công nghệ


BG (Border Gateway), tiếng Việt gọi là cổng đường biên.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài