BIOS

Từ Từ điển công nghệ


BIOS (Basic Input/Output System), tiếng Việt gọi là hệ thống xuất nhập cơ bản, là hệ thống được lưu trữ trong ROM trên mainboard của tất cả các máy tính để kiểm tra phần cứng, nạp hệ điều hành khởi động máy.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài