Bliki

Từ Từ điển công nghệ
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin

Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy sao chép phiên âm đó vào đoạn mã sau và đặt chúng ngay cạnh từ "/<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>/". Từ điển công nghệ xin cảm ơn bạn!


Wikiblog

  • Thuật ngữ kết hợp giữa hai khái niệm wiki và blog để chỉ phần mềm kết hợp tính năng của blog (bài viết mới nhất hiển thị ở trên cùng của trang web) và bài viết có thể được biên tập theo cách thức của wiki với việc hiển thị các phiên bản và sử dụng các "thẻ đánh dấu" (markup tag) đặc biệt. Quyền sửa đổi bài viết trên bliki được cấp bởi người quản lý trang đó.

Liên kết ngoài