Blogosphere

Từ Từ điển công nghệ

Blogosphere (/blɒɡɒsfɪə/) nghĩa là giới blogger, không gian blog Blogosphere, bao hàm nghĩa cộng đồng mạng kết nối của các trang nhật ký cá nhân, bầu khí quyển blog, blog cầu; văn hóa và sự chia sẻ những mối quan tâm chung được tạo ra nhờ kết nối mạng blog trong phạm vi toàn cầu.


Liên kết ngoài

  • [1] Wikipedia
  • [2] Wiktionary
  • [3] define:blogosphere