CLA

Từ Từ điển công nghệ

Carry Look Ahead adder: các bộ cộng cho phép thực hiện phép tính với thời gian (trên lí thuyết) là hằng số, nhờ vào việc tính toán song song các giá trị <math>P_i</math> và <math>G_i</math> của các bit. Tuy nhiên, do giới hạn về số lượng các cổng logic, thường thì CLA được dùng cho các bộ cộng nhỏ (4 - 8 bit) để làm thành các bộ cộng lớn hơn.