CNC

Từ Từ điển công nghệ


CNC (Computer Numerical Control), tiếng Việt gọi là điều khiển số bằng máy tính, là phương pháp dùng máy tính lập trình điều khiển cho các máy gia công chế tạo trong cơ khí. Người lập trình dùng một ngôn ngữ chuyên dụng để lập trình đánh dấu từng bước di chuyển, máy tính sẽ dùng phương pháp nội suy để tạo thành đường liên tục và đưa vào điều khiển hệ thống gia công.