Computing fabrics

Từ Từ điển công nghệ
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin

Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy sao chép phiên âm đó vào đoạn mã sau và đặt chúng ngay cạnh từ "/<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>/". Từ điển công nghệ xin cảm ơn bạn!


Cơ cấu điện toán

Liên kết ngoài

  • [1] ITBusinessEdge