DC

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ Dòng điện một chiều)


Direct Current (DC), tiếng Việt gọi là dòng điện một chiều, là dòng điện tích chuyển động theo một chiều duy nhất.

Xem thêm

Liên kết ngoài