AC

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ Dòng điện xoay chiều)

AC có thể là: