DPSK

Từ Từ điển công nghệ


DPSK (Differential phase-shift keying), tiếng Việt gọi là Điều chế di pha vi phân, là kỹ thuật điều chế không đồng bộ (không cần xác định pha sóng đến).

Để gửi bit 0 cộng thêm pha 180 vào dạng sóng, để gửi 1 ta giữ dạng sóng không đổi. Bộ thu do vậy phải có nhớ để có thể giải điều chế.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài