Demultiplexer

Từ Từ điển công nghệ

Demultiplexer hay DEMUX, tiếng Việt gọi là Bộ phân kênh, là một thiết bị điện tử cho phép tách các tín hiệu số từ một kênh thành hai hay nhiều kênh.

Xem thêm