Diot

Từ Từ điển công nghệ

là 1 linh kiện diện tử chỉ cho dòng diện chay theo 1 chiều nhất dịnh