ESL

Từ Từ điển công nghệ

Electronic system-level, tiếng Việt gọi là mức hệ thống điện tử, là một thuật ngữ thường hay được dùng khi đề cập đến phương pháp, công cụ, phần mềm thiết kế điện tử ở mức hệ thống.

Xem thêm