FIFO

Từ Từ điển công nghệ

First-In, First-Out (FIFO), tiếng Việt gọi là Vào trước, ra trước, là một kĩ thuật quản lý hàng đợi trong lĩnh vực truyền thông tin. Với kĩ thuật này, những thông tin được sắp xếp vào hàng đợi trước sẽ được xuất ra khỏi hàng đợi trước.