FREAG

Từ Từ điển công nghệ


FREAG (Frequency-Resolved Electro-Absorption Gating), tiếng Việt gọi là Phân tích xung theo quang phổ nhờ điều khiển hấp thụ quang điện, đây là một phương pháp phân tích xung quang tương tự như FROG nhưng phù hợp hơn đối với các tín hiệu tần số cao cho viễn thông (10 đến 40 Gbit/s).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài