FROG

Từ Từ điển công nghệ


FROG (Frequency-Resolved Optical Gating), tiếng Việt gọi là Phân tích xung theo quang phổ nhờ điều khiển cổng quang, là một phương pháp phân tích xung quang tương tự như autocorrelation nhưng có độ phân giải cao hơn rất nhiều.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài