FSF

Từ Từ điển công nghệ

Free Software Foundation

Tổ chức phần mềm tự do