FSK

Từ Từ điển công nghệ


FSK (Frequency Shift Keying), tiếng Việt gọi là điều chế số theo tần số tín hiệu Tín hiệu FSK có dạng sóng dao động có tần số khác nhau, mỗi bit đặc trưng bởi tần số khác nhau này của tín hiệu.

Ví dụ: f = 100Khz cho bit 0 và f' = 200Khz cho bit 1.

Xem thêm