FWHM

Từ Từ điển công nghệ
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
full width at half maximum

FWHM (Full width at half maximum), tiếng Việt gọi là Độ rộng tại nửa đỉnh biên độ . Từ này được dùng trong viễn thông quang như là độ rộng của xung và trong phân tích quang phổ thì là độ rộng phổ. Ví dụ như một xung có dạng Gaussian:

<math>f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi} } \exp \left[ -\frac{(x-x_0)^2}{2 \sigma^2} \right]</math>

trong đó <math>\sigma</math> là độ lệch quần phương (standard deviation) và <math>x_0</math> là vị trí của đỉnh trên trục x. Thì FWHM của xung này là:

<math>\mathrm{FWHM} = 2 \sqrt{2 \ln (2) } \; \sigma \approx 2.355 \; \sigma.</math>

Một hàm quan trọng khác, liên quan đến solitontrong quang học là hàm hyperbolic secant:

<math>f(x)=\operatorname{sech} \left( \frac{x}{X} \right).</math>

Độ rộng của xung này cho bởi:

<math>\mathrm{FWHM} = 2 \; \operatorname{arsech} \left( \frac{1}{2} \right) X = 2 \ln (2 + \sqrt{3}) \; X \approx 2.633 \; X </math>

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài