FWT

Từ Từ điển công nghệ

FWT (Fixed Wireless Telephone), tiếng Việt gọi là điện thoại cố định không dây.