GALS

Từ Từ điển công nghệ

Globally Asynchronous Locally Synchronous (GALS), là một mô hình thiết kế hệ thống trên một chip đơn trong đó các khối chức năng đồng bộ trong hệ thống giao tiếp với nhau bằng thông qua một giao thức truyền thông dị bộ. Mô hình GALS ra đời nhằm giải quyết các bài toán lên quan đến việc thiết kế các hệ thống trên chip có sử dụng nhiều tần số đồng hồ (clock) khác nhau (mỗi khối chức năng sử dụng một tần số đồng hồ riêng chẳng hạn).

Xem thêm

Liên kết ngoài