Gang Programmer

Từ Từ điển công nghệ

Gang Programmer là từ dùng chung để chỉ các mạch nạp đa dụng, cho phép nạp nhiều chip cùng một lúc. Gang Programmer được sử dụng chủ yếu trong quá trình sản xuất, không sử dụng trong quá trình nghiên cứu và thiết kế.

Một số loại Gang Programmer cho phép nạp tới hàng chục ngàn loại chip khác nhau, của hầu hết các hãng sản xuất chip trên thế giới, bao gồm vi điều khiển, DSP, ROM,...

Xem thêm

  • PICKit2 - Giải pháp sử dụng PICKit2 làm Gang Programmer cho PIC.