Human-based computation

Từ Từ điển công nghệ
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin

Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy sao chép phiên âm đó vào đoạn mã sau và đặt chúng ngay cạnh từ "/<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>/". Từ điển công nghệ xin cảm ơn bạn!


Tính toán bằng sức người
  • Là kỹ thuật trong ngành khoa học điện toán sử dụng sức người thay cho máy điện toán trong những trường hợp máy không thể thực hiện được như gắn thẻ (tagging) để phân loại dữ liệu, đặt tên cho hình ảnh,...

Tham khảo