IP (Internet protocol)

Từ Từ điển công nghệ


IP (Internet Protocol) là một giao thức nằm ở lớp thứ 3 của mô hình lớp giao thức TCP/IP được định nghĩa trong RFC 791. Giao thức IP cung cấp một dịch vụ phi kết nối (connectionless) để nối kết nhiều phần tử trong một hệ thống mạng. Giao thức này qui định các đặc điểm về việc tạo lập địa chỉ, loại hình dịch vụ, phân chia các gói thông tin (packet) thành các đoạn thông tin (segment) và ngược lại, cũng như đảm bảo tính bảo mật cho thông tin truyền.