IP PBX

Từ Từ điển công nghệ

IP PBX là máy chủ mà các máy khách SIP, có thể là điện thoại dạng phần mềm hay phần cứng, phải đăng ký với nó trước khi thực hiện cuộc gọi. Máy chủ IP PBX có một danh mục tất cả mọi điện thoại/người dùng và địa chỉ SIP tương ứng của họ và do vậy có khả năng kết nối cuộc gọi trong mạng hay dẫn hướng cuộc gọi từ bên ngoài thông qua máy VoIP gateway hay một nhà cung cấp dịch vụ VoIP.