ISCSI

Từ Từ điển công nghệ

Internet Small Computer System Interface – chuẩn giao tiếp dựa trên giao thức IP cho việc kết nối các trạm lưu trữ dữ liệu