ISP (In-System Programmer)

Từ Từ điển công nghệ


ISP (In-System Programmer) là ký hiệu của cổng nạp các vi điều khiển (MCU) hoặc bộ xử lý tín hiệu số (DSC, DSP) được Atmel sử dụng dụng. Microchip sử dụng ICSP (In-Circuit Serial Programmer)