Java

Từ Từ điển công nghệ

Java, là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) dựa trên nền tảng C. Java được phát triển bởi hãng Sun Micro System. Đây là ngôn ngữ không phụ thuộc vào hệ điều hành (Indepent to Platform) bởi trình biên dịch của Java biên dịch các chương trình ra dạng mã byte code (thay vì biên dịch ra mã máy).

Liên kết ngoài

Thông tin chi tiết và các công cụ hỗ trợ