Jerk

Từ Từ điển công nghệ

Jerk - đạo hàm của gia tốc. Chúng ta không thể đo đạc được Jerk, nhưng chúng ta có thể định nghĩa nó.

Xem thêm