Lý thuyết hàng đợi

Từ Từ điển công nghệ

Lý thuyết toán học nghiên cứu về hàng đợi.