LMSI

Từ Từ điển công nghệ


LMSI (Local Mobile Subscriber Identity), tiếng Việt gọi là Số nhận diện thuê bao di động cục bộ, là số nhận diện mà VLR trong mạng GSM (có thể) cung cấp cho các thuê bao tạm trú. Mục đích là giúp VLR tìm kiếm một cách nhanh chóng dữ liệu liên quan đến thuê bao tạm trú.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài