LUT

Từ Từ điển công nghệ

LUT (Lookup Table), tiếng Việt gọi là Bảng tra cứu, là một bảng dùng để tra cứu thông tin kết quả đầu ra tương ứng với một giá trị đầu vào được cung cấp. Bảng tra cứu thường được sử dụng các thiết kế phần cứng với số phần tử của các tập trong phép ánh xạ không quá lớn.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài