MATLAB

Từ Từ điển công nghệ


MATLAB (Matrix Laboratory)phần mềm tính toán và mô phỏng của công ty The Mathworks. MATLAB được dùng rất phổ biến trong giới nghiên cứu ở các trường đại học trên thế giới, ngoài ra nó cũng dần được sử dụng trong công nghiệp.

MATLAB là viết tắt của Matrix Laboratory, do khởi đầu phần mềm này được viết để tính toán ma trận. Sau này MATLAB phát triển lên với nhiều lĩnh vực, cái tên này vẫn được giữ vì giá trị lịch sử và tính phổ biến của nó.

Ở Việt Nam, MATLAB cũng là phần mềm tính toán được dùng nhiều nhất trong các trường đại học.

MATLAB thường kèm theo bộ mô phỏng Simulink.