MSK (Master Session Key)

Từ Từ điển công nghệ


MSK (Master Session Key), tiếng Việt gọi là Khóa phiên chính, là khóa dùng trong quá trình chứng nhận thực và tạo khóa mã hóa trong giao thức EAP. Trong quá trình tạo khóa mã hóa, BS (hay máy chủ EAP) sẽ gửi khóa MSK đến MS (hay authenticator). MSK sẽ được dùng để tạo ra khóa dùng để mã hóa thông tin trao đổi giữa MSBS.

Chiều dài của khóa MSK là 64 octets.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài