Message Authentication Code

Từ Từ điển công nghệ


MAC (viết tắt của Message Authentication Code) hay mật mã thông điệp xác thực là một hàm băm được dùng thông dụng để bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin truyền đi trong hệ thống viễn thông.

Các thuật toán liên quan MD5, SHA-1,...