SDMA

Từ Từ điển công nghệ
Chú ý

Bài viết này có nội dung chưa được kiểm tra, cần xem lại. Hãy cẩn trọng khi tham khảo thông tin trong bài này.

Một kỹ thuật làm cho có thể tăng dung lượng của một hệ thống vô tuyến di động bằng cách sử dụng khoảng không gian giữa các người sử dụng. Trạm gốc không truyền tín hiệu đến toàn bộ diện tích ô, như trong các kỹ thuật truy cập có trước, nhưng tập trung công suất theo hướng của đơn vị di động mà tín hiệu hướng vào, giảm công suất theo các hướng có các đơn vị khác.