SOW

Từ Từ điển công nghệ


SOW (Statement of work), tiếng Việt gọi là Bảng kê khai công việc, là một bảng mô tả công việc được yêu cầu cho việc thu mua. Một SOW tốt sẽ giúp cho người đấu thầu hiểu rõ hơn về mong đợi của người mua.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài