SSD

Từ Từ điển công nghệ

SSD (Solid State Drive hoặc Solid State Disk: đĩa cứng thể rắn) là thiết bị lưu trữ sử dụng bộ nhớ thể rắn để lưu thông tin thường trực. Đây là một sự thay thế cho các ổ đĩa cứng thông thường, vốn bao gồm các phần chuyển động (nên tốc độ truy xuất kém hơn).

Có hai loại SSD là NAND flash (ổn định) or SDRAM (không ổn định).