Thảo luận:Ubuntu

Từ Từ điển công nghệ

Bài viết này có mang tính khách quan và cung cấp đủ những thông tin tối thiểu chưa ? --Jcisio 15:23, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Sửa một chút cho khách quan hơn.--Minhdang 15:00, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)