VHDL

Từ Từ điển công nghệ

VLSI Hardware Description Language (VHDL), là một ngôn ngữ lập trình mô tả phần cứng, được dùng phổ biến trong thiết kế vi mạch tích hợp.

Ngoài VHDL, trong thiết kế vi mạch tích hợp người ta còn dùng các ngôn ngữ khác như Verilog, E, C/C++, SystemC, CHP, Balsa, Tangram, etc.