Khác biệt giữa các bản “Queue”

Từ Từ điển công nghệ
n (FIFO đổi thành Queue: Nhầm! "hàng đợi" tiếng Anh là queue)
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
Trong lý thuyết mạng và viễn thông, hàng đợi bao gồm:
 
Trong lý thuyết mạng và viễn thông, hàng đợi bao gồm:
- Quá trình đến: mô tả thời điểm xuất hiện của các tác vụ, các công việc cần làm.
+
* Quá trình đến: mô tả thời điểm xuất hiện của các tác vụ cần làm, hay còn được gọi là các khách hàng.
- Đòi hỏi của các tác vụ: mỗi tác vụ có thể đòi hỏi thời gian phục vụ một cách ngẫu nhiên.
+
* Đòi hỏi của các tác vụ: mỗi tác vụ có thể đòi hỏi thời gian phục vụ một cách ngẫu nhiên.
- Xếp hàng: mô tả cách thức sắp xếp các công việc trong hàng đợi.
+
* Xếp hàng: mô tả cách thức sắp xếp các công việc trong hàng đợi.
- Phục vụ: mô tả thứ tự thực hiện các công việc của máy chủ.
+
* Phục vụ: mô tả thứ tự thực hiện các công việc của máy chủ.
  
 
Dựa vào quá trình đến và đòi hỏi của các tác vụ mà ta thường gặp những hàng đợi sau:
 
Dựa vào quá trình đến và đòi hỏi của các tác vụ mà ta thường gặp những hàng đợi sau:
- <math>M/M/1/\infty</math>: quá trình đến Poisson, mỗi công việc đòi hỏi thời gian phục vụ tuân theo luật số mũ,  
+
* <math>M/M/1/\infty</math>: quá trình đến Poisson, mỗi công việc đòi hỏi thời gian phục vụ tuân theo luật số mũ, chỉ có 1 máy chủ phục vụ các công việc, có vô hạn chỗ trong hàng đợi.
chỉ có 1 máy chủ phục vụ các công việc, có vô hạn chỗ trong hàng đợi.
+
* <math>G/G/k/N</math>: quá trình đến tuân theo luật tùy ý, thời gian phục vụ tuân theo luật tùy ý, có k máy chủ trong hàng đợi, tại mỗi thời điểm có thể có tối đa k tác vụ được thực hiện cùng lúc, và chỉ có N chỗ trong hàng đợi. Nếu một công việc mới xuất hiện trong khi đã có N công việc đang đợi, công việc mới sẽ bị bỏ qua.
- <math>G/G/k/N</math>: quá trình đến tuân theo luật tùy ý, thời gian phục vụ tuân theo luật tùy ý, có k máy chủ  
 
trong hàng đợi, tại mỗi thời điểm có thể có tối đa k tác vụ được thực hiện cùng lúc, và chỉ có N chỗ trong hàng  
 
đợi. Nếu một công việc mới xuất hiện trong khi đã có N công việc đang đợi, công việc mới sẽ bị bỏ qua.
 
  
 
Dựa trên kiểu xếp hàng và kiểu phục vụ, ta có thể gặp những hàng đợi sau:
 
Dựa trên kiểu xếp hàng và kiểu phục vụ, ta có thể gặp những hàng đợi sau:
- FIFO (First In First Out): đến trước xong trước, máy chủ thực hiện các công việc theo thứ tự  
+
* FIFO (First In First Out): đến trước xong trước, máy chủ thực hiện các công việc theo thứ tự xuất hiện.
xuất hiện.
+
* LIFO (Last In First Out) pre-emptive: đến sau xong trước, máy chủ ưu tiên các công việc đến sau cùng.
- LIFO (Last In First Out) pre-emptive: đến sau xong trước, máy chủ ưu tiên các công việc đến sau  
+
* PS (Processor Sharing): máy chủ phục vụ cùng lúc tất cả các tác vụ, với cùng một vận tốc.
cùng.
+
* Thứ tự ưu tiên: mỗi tác vụ được gán cho một mức ưu tiên nào đó, máy chủ thực hiện các tác vụ theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.
- PS (Processor Sharing): máy chủ phục vụ cùng lúc tất cả các tác vụ, với cùng một vận tốc.
 
- Thứ tự ưu tiên: mỗi tác vụ được gán cho một mức ưu tiên nào đó, máy chủ thực hiện các tác vụ theo  
 
thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.
 

Bản hiện tại lúc 04:39, ngày 1 tháng 10 năm 2007

Trong lý thuyết mạng và viễn thông, hàng đợi bao gồm:

  • Quá trình đến: mô tả thời điểm xuất hiện của các tác vụ cần làm, hay còn được gọi là các khách hàng.
  • Đòi hỏi của các tác vụ: mỗi tác vụ có thể đòi hỏi thời gian phục vụ một cách ngẫu nhiên.
  • Xếp hàng: mô tả cách thức sắp xếp các công việc trong hàng đợi.
  • Phục vụ: mô tả thứ tự thực hiện các công việc của máy chủ.

Dựa vào quá trình đến và đòi hỏi của các tác vụ mà ta thường gặp những hàng đợi sau:

  • <math>M/M/1/\infty</math>: quá trình đến Poisson, mỗi công việc đòi hỏi thời gian phục vụ tuân theo luật số mũ, chỉ có 1 máy chủ phục vụ các công việc, có vô hạn chỗ trong hàng đợi.
  • <math>G/G/k/N</math>: quá trình đến tuân theo luật tùy ý, thời gian phục vụ tuân theo luật tùy ý, có k máy chủ trong hàng đợi, tại mỗi thời điểm có thể có tối đa k tác vụ được thực hiện cùng lúc, và chỉ có N chỗ trong hàng đợi. Nếu một công việc mới xuất hiện trong khi đã có N công việc đang đợi, công việc mới sẽ bị bỏ qua.

Dựa trên kiểu xếp hàng và kiểu phục vụ, ta có thể gặp những hàng đợi sau:

  • FIFO (First In First Out): đến trước xong trước, máy chủ thực hiện các công việc theo thứ tự xuất hiện.
  • LIFO (Last In First Out) pre-emptive: đến sau xong trước, máy chủ ưu tiên các công việc đến sau cùng.
  • PS (Processor Sharing): máy chủ phục vụ cùng lúc tất cả các tác vụ, với cùng một vận tốc.
  • Thứ tự ưu tiên: mỗi tác vụ được gán cho một mức ưu tiên nào đó, máy chủ thực hiện các tác vụ theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.