Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
(New page: 1. Tét thử phát xem sao. 2. Làm thế nào để các thuật ngữ được xây dựng theo từng theme nhỉ)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
1. Tét thử phát xem sao.  
 
1. Tét thử phát xem sao.  
  
2. Làm thế nào để các thuật ngữ được xây dựng theo từng theme nhỉ
+
2. Sao tìm hoài không thấy chổ tạo trang mới nhỉ :d

Phiên bản lúc 14:02, ngày 23 tháng 5 năm 2007

1. Tét thử phát xem sao.

2. Sao tìm hoài không thấy chổ tạo trang mới nhỉ :d